Kommuniké från Sectras årsstämma 2020 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr per aktie till aktieägarna

Sep 8, 2020 | Financial Information

Linköping – 8 september, 2020 – Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (STO: SECTB) höll den 8 september 2020 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna, totalt 173,3 Mkr, genom ett inlösenprogram. Därutöver beslutades bland annat om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, nyval av Fredrik Robertsson till styrelsen och nyval av Ernst & Young AB som revisionsbolag.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0014609087) på Nasdaq Stockholm. 

Tidplan för inlösenförfarandet 2020:

 • 2 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split (ISIN SECT B: SE0012853661), inklusive rätt till inlösenaktier
 • 5 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split (ISIN SECT B: SE0014609061), exklusive rätt till inlösenaktier
 • 6 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie
 • 7–16 okt: Handel i inlösenaktier
 • 20 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 23 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid

Ytterligare information och broschyr om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida investor.sectra.com/agm2020.  

Ytterligare stämmobeslut
Vid stämman fattades även följande beslut: 

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseleda-möterna och vd ansvarsfrihet. Det beslutades att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Birgitta Hagenfeldt, Torbjörn Kronander, Christer Nilsson, Anders Persson, Tomas Puusepp, och Jonas Yngvesson. Fredrik Robertsson valdes in som ny ledamot. Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelseordförande. 
 • Att arvode oförändrat ska utgå med 225 000 kronor till extern styrelseledamot och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 50 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode. 
 • Till revisor nyvaldes Ernst & Young AB och revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Att inrätta en valberedning med instruktion till valberedningen. 
 • Att anta riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, vilka utvecklats och uppdaterats för att uppfylla de nya krav som följer av 8 kap 51–53 §§ aktiebolagslagen (2005:551).
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Att ändra bolagsordningen föranlett av lagändringar.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida investor.sectra.com/agm2020

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 8 september 2020, kl 18:00. 

Files