10
Sep
2024

Linköping, Sweden

2024 Annual General Meeting

The 2024 Annual General Meeting (AGM) is scheduled for September 10, 2024 in Linköping, Sweden. All you need to know and documents will be available below.

Date: September 10, 2024

Place: Linköping

The notice of the AGM is issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the AGM.

Shareholders are entitled to have a matter addressed by the AGM. To ensure that the company has time to include matters in the notice, requests for matters to be addressed by the AGM must be received by the company not later than seven weeks prior to the AGM.

[Swe] För svenska, se fliken Information och handlingar på svenska.

Shareholders wishing for printed copies of the documents may notify the company, whereupon the documents will be sent by mail to the address provided.

The notice will be published on this webpage. It will also be announced in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and an announcement that notice has been given is published in Svenska Dagbladet.

Shareholders who wish to receive future notices by email and subscribe for information from the company need to fill in their contact information on our webpage: investor.sectra.com/subscribe.

Nomination Committee and how to submit proposals

A Nomination Committee has been appointed in accordance with the resolution of the 2020 AGM. The Nomination Committee’s proposals will be presented in the notice of the General Meeting of Shareholders. The Nomination Committee comprises the following members:

 • Torbjörn Kronander for own and related parties’ shareholdings
 • Patrik Jönsson representing SEB Investment Management
 • Mats Andersson representing Nordea Investment Funds
 • Jan-Olof Brüer in his role as Chairman of the Board and for own and related parties’ shareholdings

As of October 31, 2023, the members of the Nomination Committee represented a total of approximately 46% of the votes and 38% of the shares of Sectra.

The Nomination Committee will prepared and submit proposals regarding:

 • election of the Chairman of the Board and other Board members
 • allocation of Board fee payments to the Chairman and other members of the Board and potential remuneration for committee work
 • election of and fees to the auditors and deputy auditors (where applicable)
 • resolution on amendments to the Nomination Committee instructions, if the Nomination Committee deems such amendments to be necessary
 • Chairman of the AGM

Shareholders are prior to the notice of the AGM able to submit proposals to the Nomination Committee in writing by email info.investor@sectra.com or by mail to:
Sectra AB
Attn. Nomination Committee
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping, Sweden

[Swe] För svenska, se fliken Information och handlingar på svenska.

Registration and notification

This information will be available when the notice to the AGM is announced.

Datum: Tisdagen den 10 september 2024

Plats: Linköping

Kallelse

Kallelse offentliggörs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse sker också genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt publicering på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill få framtida kallelser med e-post och prenumerera på nyheter från Sectra är välkomna att fylla i sina kontaktuppgifter på vår websida: investor.sectra.com/subscribe.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast sju veckor före stämman.

Dokument

Aktieägare som vill få handlingar översända med post kan kontakta bolaget per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com.

Valberedning

En valberedning har tillsatts i linje med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår:

 • Torbjörn Kronander för eget och närståendes innehav
 • Patrik Jönsson utsedd av SEB Investment Management
 • Mats Andersson utsedd av Nordea Investment Funds
 • Jan-Olof Brüer i egenskap av styrelseordförande samt för eget och närståendes innehav

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 46 procent av rösterna och 38 procent av aktierna i Sectra per den 31 oktober 2023.

Valberedningen har lämnat förslag till:

 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
 • beslut om ändring av valberedningsinstruktionen, om valberedningen anser en sådan ändring påkallad
 • ordförande vid årsstämma

Förslagen framgår av kallelsen och valberedningens motiverade yttrande finns bifogat i “Handlingar inklusive bilagor”, se dokument ovan.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress:

Sectra AB
Att. Valberedningen
Teknikringen 20
583 30 Linköping

För att valberedningen ska beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Can’t find what you were looking for or do you have any specific questions?