29
Sep
2017
to
20
Oct
2017

Share redemption program 2017

The Annual General Meeting 2017 resolved that SEK 4.50 per share be transferred to the shareholders through a share redemption program. No ordinary dividend was proposed.

 • September 13: Decision by the Annual General Meeting
 • September 29: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • October 2: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • October 3: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • October 4–13: Trading in redemption share
 • October 17: Record day for redemption of redemption shares
 • October 20: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear Sweden AB

Redemption shares

 • SECT IL A: SE0010133827
 • SECT IL B: SE0010133835

Ordinary shares before split/incl. right to redemption shares

 • SECT AK A: SE0008613962
 • SECT AK B: SE0008613970

Ordinary shares after split/excl. right to redemption shares

 • SECT AK A: SE0010133801
 • SECT AK B: SE0010133819

How to handle Sectra’s redemption share program 2018 in your Swedish tax return

In your Swedish tax assessment, a redemption or sale of redemption shares (designated SECT IL A and SECT IL B) is to be declared as a sale of shares on Form K4. The calculation of the acquisition fees for redemption shares can be carried out in one of two ways:

 • According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency, which entails that you allot a certain portion of the relevant acquisition fees for the original shares to redemption shares.
 • Alternatively, the standard rule can be applied if the transaction pertains to Class B redemption shares.

Example based on the general advise from the Swedish Tax Agency

According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency regarding the redemption program 2017, 96.8% of the acquisition fees for an original Class A or Class B share in Sectra AB should be attributed to remaining shares and 3.2% to redemption shares of the respective class.

A shareholder owns one (1) Sectra share with an acquisition cost of SEK 100 immediately prior to the share split. Accordingly, the acquisition cost allocated to each redemption share should be (SEK 100 x 0.032 =) SEK 3.20. The acquisition cost of the remaining share will then be (SEK 100 – 3.20 =) SEK 96.80. If the redemption shares were disposed of (through sale or redemption) at a price of SEK 4.50, the capital gain calculated based on the general advice is (SEK 4.50 – 3.20 =) SEK 1.30.

Example based on the standard rule

Since the Class B redemption shares were traded for a certain period of time, these can be regarded as listed. However, the class A redemption shares are not regarded as listed and, accordingly, the standard rule cannot be applied to them.

The standard rule entails that the acquisition cost is equal to 20% of the net proceeds for the redeemed or sold redemption shares. This corresponds to an acquisition fee of (4.50 x 0.2 =) SEK 0.90 per redemption share redeemed.

If the payment for a Class B redemption share amounted to SEK 4.50 through sale or redemption, calculation using the standard method would generate a capital gain of (SEK 4.50 – 0.90 =) SEK 3.60.

Information published by the Swedish Tax Agency (in Swedish only)

Sectras årsstämma 2017 beslutade att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslogs.

Information om Sectras inlösenprogram

Tidplan 2017

 • 12 sep: Årsstämman beslutar om inlösenprogram
 • 29 sep: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive inlösenaktier.
 • 2 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive inlösenaktier.
 • 3 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
 • 4–13 okt: Handel i inlösenaktier.
 • 17 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 • 20 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Deklarationshjälp

Deklaration av inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Enligt Skatteverkets allmänna råd för Sectras inlösenaktier 2017 bör 96,8 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 3,2 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 100 kronor ska (100 x 0,032=) 3,20 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (100 – 3,20 =) 96,80 kronor. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kronor uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 3,20 =) 1,30 kronor per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på (4,50 x 0,2=) 0,90 kronor per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kronor genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60 kronor.

Information från Skatteverket