Kommuniké från Sectras årsstämma 2019 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr per aktie till aktieägarna

Sep 5, 2019 | Financial Information

Linköping – 5 september, 2019 – Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (STO: SECTB) höll den 5 september 2019 årsstämma i Linköping. Jonas Yngvesson nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att 172,6 Mkr överförs till aktieägarna. 

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0012853687) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2019:

 • 1 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split (ISIN SECT B: SE0011452234), inklusive rätt till inlösenaktier.
 • 2 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split (ISIN SECT B: SE0012853661), exklusive rätt till inlösenaktier.
 • 3 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
 • 4–15 okt: Handel i inlösenaktier.
 • 17 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 • 22 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Ytterligare information och broschyr om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida https://investor.sectra.com/agm2019.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseleda-möterna och vd ansvarsfrihet. Det beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Tomas Puusepp och Birgitta Hagenfeldt samt nyvaldes Jonas Yngvesson. Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelseordförande. 
 • Att arvode ska oförändrat utgå med 225 000 kronor till extern styrelseledamot och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 50 000 kronor (tidigare 40 000) till styrelsens externa ledamöter och med 100 000 kronor (tidigare 80 000) till revisions¬utskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode. 
 • Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB och revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 oktober 2019. 
 • Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida https://investor.sectra.com/agm2019.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 5 september 2019, kl 18:30.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

Files