8
Sep
2022

Linköping, Sweden

2022 Annual General Meeting

Sectra’s 2022 Annual General Meeting (AGM) is planned take place in Linköping, Sweden. Notice to the General Meeting of shareholders will be published not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the Meeting date. The notice, agenda and other documents will be provided below.

[Swe] För svenska, se fliken Information och handlingar på svenska.

The list below will be updated with new documents when available.

Proposals are presented in the notice of the AGM. The complete proposals for resolutions and other documents will be available August 18, 2022 (three weeks prior to the AGM) and at the company’s office in Linköping, Sweden.

Shareholders wishing to take part of these documents may notify the company, whereupon the documents will be sent by mail to the address provided.

[Swe] För svenska, se fliken Information och handlingar på svenska.

Notice

Shareholders who wish to receive future notices by email and subscribe for information from the company need to fill in their contact information on our webpage: investor.sectra.com/subscribe.

Notice to the General Meeting of shareholders will be published not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the Meeting date.

The notice will be announced in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and an announcement that notice has been given will be published in Svenska Dagbladet.

For all documents, please see the separate tab: Proposals to the AGM, documents and forms.

Nomination Committee and how to submit proposals

A Nomination Committee has been appointed in accordance with the resolution of the 2020 AGM. The Nomination Committee’s proposals will be presented in the notice of the General Meeting of Shareholders. The Nomination Committee comprises the following members:

 • Torbjörn Kronander (for own and related parties’ shareholdings)
 • Patrik Jönsson (representing SEB Investment Management)
 • Jan Särlvik (representing Nordea Investment Funds)
 • Jan-Olof Brüer (in his role as Chairman of the Board and for own and related parties’ shareholdings)

As of November 30, 2021, the members of the Nomination Committee represented a total of approximately 48% of the votes and 41% of the shares of Sectra.

The Nomination Committee will prepare and submit proposals regarding:

 • election of the Chairman of the Board and other Board members
 • allocation of Board fee payments to the Chairman and other members of the Board and potential remuneration for committee work
 • election of and fees to the auditors and deputy auditors (where applicable)
 • resolution on amendments to the Nomination Committee instructions, if the Nomination Committee deems such amendments to be necessary
 • Chairman of the AGM

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee may do so in writing by email: info.investor@sectra.com or by mail:
Sectra AB
Attn. Nomination Committee
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping, Sweden

In order for the Nomination Committee to address a proposal, the proposal must arrive in ample time prior to the notice of the AGM.

Sectras årsstämma 2022 är planerad att hållas den 8 september i Linköping.

Kallelse

Aktieägare som vill få kallelse med e-post och prenumerera på nyheter från Sectra behöver fylla i sina kontaktuppgifter på vår websida: investor.sectra.com/subscribe.

Kallelse till årsstämman publiceras tidigast sex och senast fyra veckor före stämmodagen. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen.

Kallelse sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt publicering på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Valberedning och hur förslag lämnas

En valberedning har tillsatts i linje med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår:

 • Torbjörn Kronander (för eget och närståendes innehav)
 • Patrik Jönsson (utsedd av SEB Investment Management)
 • Jan Särlvik (utsedd av Nordea Investment Funds)
 • Jan-Olof Brüer (i egenskap av styrelseordförande samt för eget och närståendes innehav)

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 48 procent av rösterna och 41 procent av aktierna i Sectra.

Valberedningen ska bereda och lämna förslag till:

 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
 • beslut om ändring av valberedningsinstruktionen, om valberedningen anser en sådan ändring påkallad
 • ordförande vid årsstämma

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress:

Sectra AB
Att. Valberedningen
Teknikringen 20
583 30 Linköping

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Dokument

Fullständiga förslag till beslut och instruktioner för anmälan samt annan dokumentation kommer att finnas tillgängliga senast den 18 augusti, 2022, (tre veckor före årsstämman).

Aktieägare som vill få handlingar översända med post kan kontakta bolaget per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com.

Can’t find what you were looking for or do you have any specific questions?