Sectras valberedning inför årsstämman 2022

Dec 20, 2021 | Financial Information

Linköping den 20 december 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har tillsatt en valberedning inför bolagets årsstämma den 8 september 2022 i Linköping. 

Valberedningens sammansättning har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2021. Dessa innebär att valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2021 och består av fyra ledamöter, varav en ledamot är styrelsens ordförande och tre ledamöter representerar bolagets större aktieägare baserat på antal röster. När någon av de röstmässigt största aktieägarna avstått från sin rätt att utse ledamot till valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse en ledamot.

Följande ledamöter ingår:

  • Torbjörn Kronander (för eget och närståendes innehav)
  • Patrik Jönsson (utsedd av SEB Investment Management)
  • Jan Särlvik (utsedd av Nordea Investment Funds)
  • Jan-Olof Brüer (i egenskap av styrelseordförande samt för eget och närståendes innehav)

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 48 procent av rösterna och 41 procent av aktierna i Sectra.

Valberedningen ska bereda och lämna förslag till: 

  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • beslut om ändring av valberedningsinstruktionen, om valberedningen anser en sådan ändring påkallad 
  • ordförande vid årsstämma 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress Sectra AB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2021 klockan 13:30.

Files