Sectras årsstämma 2022 – ny styrelseledamot invald och inlösenprogram beslutat

Sep 8, 2022 | Financial Information

Linköping – 8 september, 2022 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECTB) ägde rum den 8 september 2022. Stämman beslutade bland annat att överföra 1 krona per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram och om nyval av Ulrika Unell som ordinarie styrelseledamot.

Inlösenprogram 2022
Årsstämman beslutade att överföra 1 krona per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Den totala inlösenlikviden uppgår till högst 193,7 miljoner kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägare. Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0018245979) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet:

 • 7 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier.

 • 10 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier.

 • 11 okt: Avstämningsdag för uppdelning av aktier i inlösenförfarandet. Varje aktie delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.

 • 12–21 okt: Handel i inlösenaktier.

 • 25 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.

 • 28 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Besök https://investor.sectra.com/inlosen2022 för ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till.

Prestationsbaserade incitamentsprogram
Stämman beslutade om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTIP 2022, som ska omfatta maximalt 1 100 anställda inom Sectrakoncernen. Programmet innebär i korthet att anställda som uppfyller personalvillkoren i LTIP 2022 erbjuds ett bestämt antal aktierätter, varvid en aktierätt ger rätt att efter fem år vederlagsfritt erhålla en B-aktie (prestationsaktie) under förutsättning att angivna prestationskriterier är uppfyllda. För att kunna genomföra programmet och säkringsåtgärder fattades följande beslut:

 • Då endast 453 406 av totalt 1 000 000 B-aktier som bolaget innehar till följd av förra årets program (LTIP 2021) kommer att kunna behövas för det programmet, ska resterande 546 594 B-aktier som bolaget innehar kunna användas i LTIP 2022. 

 • Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 90 681,20 kronor genom emission av högst 453 406 C-aktier. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2022 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av programmet.

 • Att de nya aktierna ska kunna tecknas, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet, av en bank med vilken bolaget tecknar avtal om samarbete för att underlätta leverans av prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter med anledning av incitamentsprogrammet. Betalning ska ske kontant.

 • Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om återköp av samtliga C-aktier till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde.

 • Att högst 780 000 B-aktier (efter omvandling från C-aktier) ska kunna överlåtas till deltagare i LTIP 2022 och att högst 220 000 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att finansiera kostnader för sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2022.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut: 

 • Resultat- och balansräkningar fastställdes och det beslutades att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022. 

 • Att arvode ska utgå med 280 000 kronor till extern styrelseledamot och med 560 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 60 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

 • Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Birgitta Hagenfeldt, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Tomas Puusepp och Fredrik Robertsson samt nyvaldes Ulrika Unell. Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelseordförande.

 • Till revisor omvaldes Ernst & Young AB med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor. 

 • Framlagd ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021/2022 godkändes.

 • Att anta förslag till modifierade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Sectra.

 • Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om nyemission av högst 18 500 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.

 • Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om förvärv respektive avyttring av samtliga av bolaget innehavda egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier av serie C som förvärvas för fullgörande av incitamentsprogram. 

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på https://investor.sectra.com/agm2022

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 8 september 2022, kl. 18:50.

Files