Sectras årsstämma 2023 – inlösenprogram beslutat

Sep 7, 2023 | Financial Information

Linköping – 7 september, 2023 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) ägde rum den 7 september 2023. Stämman beslutade bland annat att överföra 1,10 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Inlösenprogram 2023

Årsstämman beslutade att överföra 1,10 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Justerat för bolagets innehav av egna aktier uppgår den totala inlösenlikviden till 211,9 miljoner kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägare. 

Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN: SE0020539344) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet:

 • 6 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier.
 • 9 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier.
 • 10 okt: Avstämningsdag för uppdelning av aktier i inlösenförfarandet. Varje aktie delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
 • 11–20 okt: Handel i inlösenaktier.
 • 24 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 • 27 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Besök https://investor.sectra.com/event/share-redemption-program-2023/ för ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut: 

 • Resultat- och balansräkningar fastställdes och det beslutades att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. 
 • Att arvode ska utgå med 290 000 kronor till extern styrelseledamot och med 580 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 65 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 130 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Birgitta Hagenfeldt, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Tomas Puusepp, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell. Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelseordförande.
 • Till revisor omvaldes Ernst & Young AB med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor. 
 • Framlagd ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022/2023 godkändes.
 • Att förlänga möjligheten att tilldela nyckelpersoner aktierätter enligt det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogrammet 2022 (LTIP 2022) fram till årsstämman 2024.
 • Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om nyemission av högst 18 500 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.
 • Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv respektive avyttring av samtliga av bolaget innehavda egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som förvärvas för fullgörande av incitamentsprogram. 

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på https://investor.sectra.com/agm2023.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 7 september 2023, kl. 18:35.