7
Oct
2022
to
28
Oct
2022

Share redemption program 2022

The Annual General Meeting (AGM) September 8, 2022, resolved to implement a share redemption procedure. The amount payable for each redemption share is SEK 1.00. Below you find information about the procedure and time table.

The procedure for the redemption of shares means that each share, both series A and series B shares, will be divided into two new shares. One of the new shares will be a so-called redemption share. The redemption will happen automatically and no action is required from the shareholder. The amount payable for each redemption share is SEK one (1).

Shareholders of series B shares who wish to trade in redemption shares will be offered such an opportunity on Nasdaq Stockholm during the period 12–21 October 2022.

Please find further information about the redemption procedure in the brochure:

 • 8 September: Annual General Meeting
 • 7 October: Last day of trading in Sectra shares including the right to redemption shares
 • 10 October: First day of trading in Sectra excluding the right to redemption shares
 • 11 October: Record day for the division of shares. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 12–21 October: Trading in redemption shares on Nasdaq Stockholm
 • 25 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 28 October: Preliminary date for payment of redemption amount via Euroclear

It will be possible to trade in redemption shares of Class B on Nasdaq Stockholm October 12-21.

ISIN codes

Redemption shares

 • SECT IL A: SE0018245961
 • SECT IL B: SE0018245979

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0016278188
 • SECT AK B: SE0016278196

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0018245946
 • SECT AK B: SE0018245953

Fractional shares BEFORE split

 • DR A 980803: SE0016844864
 • DR B 980803: SE0016844872

Fractional shares AFTER split

 • DR A 980803: SE0018689762
 • DR B 980803:  SE0018689770

Sectras årsstämman 2022 har beslutat att överföra 1,00 krona per aktie till aktieägarna genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att varje aktie, såväl A- som B-aktie, delas i två nya aktier. En av de nya aktierna kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Aktieägare som vill handla i inlösenaktier av serie B kommer att erbjudas sådan möjlighet på Nasdaq Stockholm den 12–21 oktober 2022.

Tidplan för inlösenprogram 2022

 • 8 sep  Årsstämma
 • 7 okt  Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier
 • 10 okt  Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier
 • 11 okt  Avstämningsdag för uppdelning av aktier. Varje aktie delas i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
 • 12–21 okt  Handel i inlösenaktier
 • 25 okt  Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 28 okt  Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

För ytterligare information läs: