15
Oct
2021
to
05
Nov
2021

Share redemption program 2021

The Annual General Meeting (AGM) September 14, 2021, resolved on a procedure for the automatic redemption of shares. According to the decision, SEK 0.90 per share was distributed to Sectra shareholders. Below you find further information about the redemption procedure and how to handle redemption shares in the Swedish tax assessment.

For information in Swedish, please see the tab “Information och deklarationshjälp på svenska”.

How to handle Sectra’s redemption share program in your Swedish tax return

When a shareholder redeems shares in a company, the shareholder is deemed to have sold the shares. Therefore a capital gains calculation shall be made.

How to calculate the acquisition cost for Sectra redemption shares

In your Swedish tax assessment, a redemption or sale of Sectra redemption shares (designated SECT IL A and SECT IL B) is to be declared as a sale of shares on Form K4. The calculation of the acquisition cost for redemption shares can be carried out in one of two ways:

 • According to a general advice issued by the Swedish Tax Agency, entailing that a certain portion of the relevant acquisition cost for the original shares is allotted to redemption shares.
 • Alternatively, the standard rule can be applied if the transaction pertains to Class B redemption shares.

For further information, please the examples below.

Example based on the general advice issued by the Swedish Tax Agency

According to the general advice (SKV A 2021:37) issued by the Swedish Tax Agency regarding the redemption program, 99.5% of the acquisition cost for an original Class A or Class B share in Sectra AB should be attributed to remaining shares and 0.5% to the redemption shares of the respective class.

Assume that a shareholder owns one (1) ordinary Sectra Class B share with an acquisition cost of SEK 100 immediately prior to the share split in October 2021. The acquisition cost corresponds to the total amount paid for the share (including brokerage) less any adjustments for previous events in the company that have impacted the acquisition cost since the purchase of the share.

According to the Swedish Tax Agency’s general advice, 0.5% is to be allocated to the 2021 redemption share as the acquisition cost. In this example, this corresponds to SEK 0.50 (SEK 100 x 0.005).

If the redemption shares were disposed of (through sale or redemption) at a price of SEK 0.90, the capital gain calculated based on the general advice is SEK 0.40 (SEK 0.90–SEK 0.50) per redemption share.

The acquisition cost of the remaining ordinary share will subsequently amount to SEK 99.50 (SEK 100–SEK 0.50).

Example based on the standard rule

Since the Class B redemption shares were traded for a certain period of time, these can be regarded as listed. However, the Class A redemption shares were not listed and, accordingly, the standard rule cannot be applied to these.

The standard rule entails that the acquisition cost is equal to 20% of the net proceeds received for the redeemed or sold redemption shares.

If payment for one (1) Class B redemption share amounted to SEK 0.90 through sale or redemption, this corresponds to an acquisition cost of SEK 0.18 (SEK 0.90 x 0.20) . Calculation using the standard method would thus generate a capital gain of SEK 0.72 (SEK 0.90 – SEK 0.18) per redemption share.

Information published by the Swedish Tax Agency (in Swedish only)

Allmänt råd SKV A 2021

Meddelande SKV M 2021

 • 14 September: Annual General Meeting
 • 15 October: Last day of trading in Sectra shares including the right to redemption shares
 • 18 October: First day of trading in Sectra excluding the right to redemption shares
 • 19 October: Record day for share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 20–29 October: Trading in redemption shares on Nasdaq Stockholm
 • 2 November: Record day for redemption of redemption shares
 • 5 November: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

It will be possible to trade in redemption shares of Class B on Nasdaq Stockholm October 20-29.

ISIN codes

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0016278204
 • SECT AK IL B: SE0016278212

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0016803233
 • SECT AK B: SE0016803241

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0016278188
 • SECT AK B: SE0016278196

Fractional shares BEFORE split

 • DR A 980803: SE0016830202
 • DR B 980803: SE0016830210

Fractional shares AFTER split

 • DR A 980803: SE0016844864
 • DR B 980803: SE0016844872

Årsstämman 2021 beslutade den 14 september att överföra 0,90 kronor per aktie (efter beaktande av den uppdelning av aktier som stämman fattade beslut om) till aktieägarna genom ett obligatoriskt inlösenförfarande.

Tidplan för inlösenprogram 2021

 • 14 sep  Årsstämma
 • 15 okt  Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier
 • 18 okt  Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier
 • 19 okt  Avstämningsdag för uppdelning av aktier. Varje aktie delas i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
 • 20–29 okt  Handel i inlösenaktier
 • 2 nov  Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 5 nov  Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

För ytterligare information om inlösenförfarandet läs:

Deklarationshjälp

När en aktieägare löser in aktier i ett bolag anses aktieägaren ha sålt aktierna. Därför behöver kapitalvinst och anskaffningsutgiften för inlösenaktiernas beräknas vid den årliga skattedeklarationen. Förvaltas aktierna på ett investeringssparkonto gäller andra regler.

Hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

För ytterligare information se exemplen nedan samt broschyren för inlösenprogrammet (PDF).

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Enligt Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:37) bör 99,5 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 0,5 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Anta att en aktieägare innehar en (1) ordinarie aktie av serie B i Sectra och att den aktuella anskaffningsutgiften för aktien var 100 kr omedelbart före aktieuppdelningen i oktober 2021. Aktuell anskaffningsutgift (omkostnadsbelopp) är det belopp du sammanlagt har betalat för din aktie (inklusive courtage) minskat med eventuella justeringar för tidigare händelser i bolaget som har påverkat anskaffningsutgiften sedan aktien förvärvades.

Enligt Skatteverkets allmänna råd ska 0,5 procent fördelas som anskaffningskostnad till inlösenaktien 2021. I detta exempel motsvarar det 0,50 kr (100 kr x 0,005). Säljs eller löses inlösenaktien in för 0,90 kr uppkommer en kapitalvinst på 0,40 kr (0,90 kr−0,50 kr) per inlösenaktie.

Den kvarvarande ordinarie aktien får därefter en anskaffningsutgift på 99,5 kr (100 kr−0,50 kr).

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Inlösenaktierna av serie A anses däremot inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Om ersättningen för en (1) inlösenaktie av serie B uppgick till 0,90 kr genom försäljning eller inlösen, motsvarar detta en anskaffningsutgift på 0,18 kr (0,90 kr x 0,20). Vid beräkning enligt schablonmetoden uppkommer då en kapitalvinst på 0,72 kr (0,90 kr – 0,18 kr) per inlösenaktie.

Information från Skatteverket

Allmänt råd SKV A 2021

Meddelande SKV M 2021