8
Sep
2020
Time: 15:30 - 18:00

Linköping, Sweden

Annual General Meeting 2020

The Annual General Meeting (AGM) will be held in Linköping, Sweden on September 8, 3.30 p.m (CET).

Notice

The notice of the AGM is to be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the AGM. The notice will be published on this webpage.

Nomination Committee

A Nomination Committee has been appointed in accordance with the resolution of the AGM 2019. The Nomination Committee’s proposals will be presented in the notice of the AGM and be available on the company’s website not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting date. The Nomination Committee will prepare and submit proposals regarding:

  • election of and fees to the Chairman of the Board and other Board members, and fees for committee work
  • election of and fees to the auditors and deputy auditors
  • resolution on principles governing the composition of the Nomination Committee
  • Chairman of the AGM

Shareholders who wish to submit proposals may do so in writing to the Nomination Committee via e-mail: info.investor@sectra.com, or by mail: Sectra AB, Attn. Nomination Committee, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden. In order for a proposal to be addressed, the Nomination Committee must have received it in good time prior to the publication of the notice of the AGM.

Proposals to the AGM

Shareholders are entitled to have a matter addressed by the AGM. To ensure that the company has time to include matters in the notice, requests for matters to be addressed by the AGM must be received by the company not later than seven weeks prior to the AGM. Requests to have matters addressed by the AGM are to be submitted to the Board in writing via email: info.investor@sectra.com, or by mail: Sectra AB, Attn. Nomination Committee, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden.

Documentation

Please see separate tab.

Sectras årsstämma kommer att hållas kl. 15:30 den 8 september 2020 i Linköping.

Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och publiceras på denna hemsida.

Valberedning

En valberedning har tillsatts i enlighet med det beslut som togs vid årsstämman 2019.

Valberedningen ska lämna förslag till:

  • val av och arvode till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode för utskottsarbete
  • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant
  • beslut om principer för hur valberedning ska utses
  • ordförande vid stämman

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgängligt på bolagets hemsida tidigast sex och senast fyra veckor före stämmodagen. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Förslag till årsstämman

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör en  begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ställas till styrelsen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.

Dokument