7
Sep
2023

Linköping, Sweden

2023 Annual General Meeting

Notice, agenda and other information about Sectra’s Annual General Meeting will be available below. The notice will be publicly announced not earlier than six weeks and not more than four weeks prior to the Meeting date.

[Swe] För svenska, se fliken Information och handlingar på svenska.

Notice

The notice will be publicly announced and made available on this website not earlier than six weeks and not more than four weeks prior to the Meeting date.

Shareholders who wish to receive future notices by email and subscribe for information from the company need to fill in their contact information on our webpage: investor.sectra.com/subscribe.

Shareholders wishing to take part of these documents may notify the company, whereupon the documents will be sent by mail to the address provided.

Nomination Committee and how to submit proposals

A Nomination Committee has been appointed in accordance with the resolution of the 2020 AGM. The Nomination Committee’s proposals will be presented in the notice of the General Meeting of Shareholders. The Nomination Committee comprises the following members:

 • Torbjörn Kronander (for own and related parties’ shareholdings)
 • Patrik Jönsson (representing SEB Investment Management)
 • Mats Andersson (representing Nordea Investment Funds)
 • Jan-Olof Brüer (in his role as Chairman of the Board and for own and related parties’ shareholdings)

As of mid-December, 2022, the members of the Nomination Committee represented a total of approximately 47% of the votes and 40% of the shares of Sectra.

The Nomination Committee will prepare and submit proposals regarding:

 • election of the Chairman of the Board and other Board members
 • allocation of Board fee payments to the Chairman and other members of the Board and potential remuneration for committee work
 • election of and fees to the auditors and deputy auditors (where applicable)
 • resolution on amendments to the Nomination Committee instructions, if the Nomination Committee deems such amendments to be necessary
 • Chairman of the AGM

Shareholders have prior to the notice of the AGM been able to submit proposals to the Nomination Committee in writing by email info.investor@sectra.com or by mail to:
Sectra AB
Attn. Nomination Committee
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping, Sweden

Sectras årsstämma är planerad att att hållas torsdagen den 7 september 2022 i Linköping.

Dokument

Aktieägare som vill få handlingar översända med post kan kontakta bolaget per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com.

Kallelse

Kallelse offentliggörs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse sker också genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt publicering på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill få framtida kallelser med e-post och prenumerera på nyheter från Sectra är välkomna att fylla i sina kontaktuppgifter på vår websida: investor.sectra.com/subscribe.

Valberedning och hur förslag lämnas

En valberedning har tillsatts i linje med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår:

 • Torbjörn Kronander (för eget och närståendes innehav)
 • Patrik Jönsson (utsedd av SEB Investment Management)
 • Mats Andersson (utsedd av Nordea Investment Funds)
 • Jan-Olof Brüer (i egenskap av styrelseordförande samt för eget och närståendes innehav)

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 47 procent av rösterna och 40 procent av aktierna i Sectra.

Valberedningen ska bereda och lämna förslag till:

 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
 • beslut om ändring av valberedningsinstruktionen, om valberedningen anser en sådan ändring påkallad
 • ordförande vid årsstämma

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress:

Sectra AB
Att. Valberedningen
Teknikringen 20
583 30 Linköping

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Can’t find what you were looking for or do you have any specific questions?