Sectras valberedning inför årsstämman 2021

Dec 22, 2020 | Financial Information

Linköping den 22 december 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har tillsatt en valberedning inför bolagets årsstämma 2021.

Valberedningens sammansättning har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2020. Dessa innebär att valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2020 och består av fyra ledamöter, varav en ledamot är styrelsens ordförande och tre ledamöter representerar bolagets större aktieägare baserat på antal röster. När någon av de röstmässigt största aktieägarna avstått från sin rätt att utse ledamot till valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse en ledamot.

Följande ledamöter ingår:

  • Torbjörn Kronander (för eget och närståendes innehav)
  • Jan Särlvik (utsedd av Nordea Investment Funds)
  • Martin Gärtner (utsedd av SEB Investment Management)
  • Jan-Olof Brüer (i egenskap av styrelseordförande samt för eget och närståendes innehav)

Per den 30 november 2020 representerar valberedningens ledamöter tillsammans cirka 49 procent av rösterna och 43 procent av aktierna i Sectra.

Jan Särlvik, som representerar den till röstetalet fjärde största ägaren, blir ordförande i valberedningen. Torbjörn Kronander, den till röstetalet största ägaren, har på grund av sin roll som vd i Sectra AB valt att avsäga sig ordförandeskapet. 

Valberedningen ska bereda och lämna förslag till: 

  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • beslut om ändring av valberedningsinstruktionen, om valberedningen anser en sådan ändring påkallad 
  • ordförande vid årsstämma 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress Sectra AB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 klockan 08:20.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

Files