2
Oct
2020
to
23
Oct
2020

Share redemption program 2020

The Annual General Meeting 2020 resolved to carry out a redemption program. This means SEK 4.50 per share will be distributed to Sectra shareholders in October 2020. Below you find further information about the redemption program and how to handle redemption shares in the Swedish tax assessment.

 • 2 October: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • 5 October: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • 6 October: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 7–16 October: Trading in redemption shares
 • 20 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 23 October: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0014609079
 • SECT AK IL B: SE0014609087

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0012853653
 • SECT AK B: SE0012853661

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0014609053
 • SECT AK B: SE0014609061

Information om Sectras inlösenprogram

Sectras årsstämma den 8 september 2020 beslutade att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslogs.

Tidplan 2020

 • 2 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
 • 5 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
 • 6 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
 • 7–16 oktober: Handel i inlösenaktier
 • 20 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 23 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

Deklarationshjälp

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

För ytterligare information och exempel, se broschyren för inlösenprogrammet.

Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras så snart de är fastställda.