02
Oct
2020
to
23
Oct
2020

Share redemption program 2020

The Annual General Meeting 2020 resolved to carry out a redemption program. According to the decision, SEK 4.50 per share was distributed to Sectra shareholders in October 2020. Below you find further information about the redemption program and how to handle redemption shares in the Swedish tax assessment.

For information in Swedish, please see the tab “Deklarationshjälp & information på svenska”.

Information about the redemption program 2020

Brochure share redemption program (PDF)

How to handle Sectra’s redemption share program in your Swedish tax return

In your Swedish tax assessment, a redemption or sale of Sectra redemption shares (designated SECT IL A and SECT IL B) is to be declared as a sale of shares on Form K4. The calculation of the acquisition cost for redemption shares can be carried out in one of two ways:

 • According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency, entailing that a certain portion of the relevant acquisition cost for the original shares is allotted to redemption shares.
 • Alternatively, the standard rule can be applied if the transaction pertains to Class B redemption shares.

According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency regarding Sectra’s redemption program 2020, 99.2% of the acquisition cost for an original Class A or Class B share in Sectra AB should be attributed to remaining shares and 0.8% to redemption shares of the respective class.

For further information, please the examples below.

Example based on the general advice issued by the Swedish Tax Agency

A shareholder owns one (1) ordinary Sectra Class B share with an acquisition cost of SEK 400 immediately prior to the share split in October 2020. The acquisition cost corresponds to the total amount paid for the share (including brokerage) less any adjustments for previous events in the company that have impacted the acquisition cost since the purchase of the share.

According to the Swedish Tax Agency’s general advice, 0.8%—corresponding to SEK 3.20 (SEK 400 x 0.008)—is to be allocated to the redemption share 2020 as the acquisition cost. The acquisition cost of the remaining share will subsequently amount to SEK 396.80 (SEK 400–SEK 3.20). If the redemption shares were disposed of (through sale or redemption) at a price of SEK 4.50, the capital gain calculated based on the general advice is SEK 1.30 (SEK 4.50–SEK 3.20) per redemption share.

Example based on the standard rule

Since the Class B redemption shares were traded for a certain period of time, these can be regarded as listed. However, the Class A redemption shares are not regarded as listed and, accordingly, the standard rule cannot be applied to these.

The standard rule entails that the acquisition cost is equal to 20% of the net proceeds received for the redeemed or sold redemption shares.

If payment for one (1) Class B redemption share amounted to SEK 4.50 through sale or redemption, this corresponds to an acquisition cost of SEK 0.90 (SEK 4.50 x 0.2) . Calculation using the standard method would thus generate a capital gain of SEK 3.60 (SEK 4.50–SEK 0.90) per redemption share.

Information published by the Swedish Tax Agency (in Swedish only)

General advice SKV A 2020:22

Notice SKV M 2020:16

Information om Sectras inlösenprogram

Sectras årsstämma den 8 september 2020 beslutade att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslogs.

Tidplan 2020

 • 2 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
 • 5 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
 • 6 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
 • 7–16 oktober: Handel i inlösenaktier
 • 20 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 23 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

Deklarationshjälp

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Enligt Skatteverkets allmänna råd avseende Sectras inlösenprogram 2020 bör 99,2 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 0,8 procent till inlösenaktien i respektive serie.

För ytterligare information se exemplen nedan samt broschyren för inlösenprogrammet (PDF).

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Anta att en aktieägare innehar en (1) ordinarie aktie av serie B i Sectra och att den aktuella anskaffningsutgiften för aktien var 400 kr omedelbart före aktieuppdelningen i oktober 2020. Aktuell anskaffningsutgift (omkostnadsbelopp) är det belopp du sammanlagt har betalat för din aktie (inklusive courtage) minskat med eventuella justeringar för tidigare händelser i bolaget som har påverkat anskaffningsutgiften sedan aktien förvärvades.

Enligt Skatteverkets allmänna råd ska 0,8 procent fördelas som anskaffningskostnad till inlösenaktien 2020. I detta exempel motsvarar det 3,20 kr (400 kr x 0,008). Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på 396,80 kr (400 kr−3,20 kr). Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på 1,30 kr (4,50 kr−3,20 kr) per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Inlösenaktierna av serie A anses däremot inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Om ersättningen för en (1) inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr genom försäljning eller inlösen, motsvarar detta en anskaffningsutgift på 0,90 kr (4,50 kr x 0,20). Vid beräkning enligt schablonmetoden uppkommer då en kapitalvinst på 3,60 kr (4,50 kr−0,90 kr) per inlösenaktie.

Information från Skatteverket

Allmänt råd SKV A 2020:22

Meddelande SKV M 2020:16

 • 2 October: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • 5 October: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • 6 October: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 7–16 October: Trading in redemption shares
 • 20 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 23 October: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0014609079
 • SECT AK IL B: SE0014609087

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0012853653
 • SECT AK B: SE0012853661

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0014609053
 • SECT AK B: SE0014609061