01
Oct
2019
to
22
Oct
2019

Share redemption program 2019

The Annual General Meeting 2019 resolved to carry out a redemption program and SEK 4.50 per share was distributed to Sectra shareholders in October 2019. Below you find further information about the redemption program and how to handle redemption shares in the Swedish tax assessment.

How to handle Sectra’s redemption share program in your Swedish tax return

For information in Swedish, please see the tab “Deklarationshjälp & information på svenska”.

In your Swedish tax assessment, a redemption or sale of redemption shares (designated SECT IL A and SECT IL B) is to be declared as a sale of shares on Form K4. The calculation of the acquisition fees for redemption shares can be carried out in one of two ways:

 • According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency, which entails that you allot a certain portion of the relevant acquisition fees for the original shares to redemption shares.
 • Alternatively, the standard rule can be applied if the transaction pertains to Class B redemption shares.

According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency regarding the redemption program, 98.6% of the acquisition fees for an original Class A or Class B share in Sectra AB should be attributed to remaining shares and 1.4% to redemption shares of the respective class.

For further information, please the examples below and read: Brochure redemption procedure 2019 (PDF)

Example based on the general advice issued by the Swedish Tax Agency

A shareholder owns one (1) ordinary Sectra share with an acquisition cost of SEK 100 immediately prior to the share split in October 2019. The acquisition cost corresponds to the total amount paid for the share (including brokerage) less any adjustments for previous events in the company that have impacted the acquisition cost since the purchase of the share.

According to the Swedish Tax Agency’s general advice, 1.4%—corresponding to SEK 1.40 (SEK 100 x 0.014)—is to be allocated as the acquisition cost of the redemption share. The acquisition cost of the remaining share will then be SEK 98.60 (SEK 100–SEK 1.40). If the redemption shares were disposed of (through sale or redemption) at a price of SEK 4.50, the capital gain calculated based on the general advice is SEK 3.10 (SEK 4.50–SEK 1.40).

Example based on the standard rule

Since the Class B redemption shares were traded for a certain period of time, these can be regarded as listed. However, the Class A redemption shares are not regarded as listed and, accordingly, the standard rule cannot be applied to them.

The standard rule entails that the acquisition cost is equal to 20% of the net proceeds for the redeemed or sold redemption shares. This corresponds to an acquisition fee of SEK 0.90 (SEK 4.50 x 0.2) per redemption share redeemed.

If the payment for a Class B redemption share amounted to SEK 4.50 through sale or redemption, calculation using the standard method would generate a capital gain of SEK 3.60 (SEK 4.50–SEK 0.90).

Information published by the Swedish Tax Agency (in Swedish only)

General advice SKV A 2019:21

Notice SKV M 2019:21

Sectras årsstämma 2019 beslutade att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslogs.

Information om Sectras inlösenprogram

Tidplan 2019

 • 5 september: Årsstämma
 • 1 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
 • 2 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
 • 3 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
 • 4–15 oktober: Handel i inlösenaktier
 • 17 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 22 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

Deklarationshjälp

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 98,6 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 1,4 procent till inlösenaktien i respektive serie.

För ytterligare information, se exemplen nedan och Broschyr inlösenprogram 2019

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Anta att en aktieägare innehar en (1) ordinarie aktie av serie B i Sectra och att den aktuella anskaffningsutgiften för aktien var 100 kr omedelbart före aktieuppdelningen i oktober 2019. Aktuell anskaffningsutgift (omkostnadsbelopp) är det belopp du sammanlagt har betalat för din aktie (inklusive courtage) minskat med eventuella justeringar för tidigare händelser i bolaget som har påverkat anskaffningsutgiften sedan aktien förvärvades.

Enligt Skatteverkets allmänna råd ska 1,4 procent, det vill säga 1,40 kr (100 kr x 0,014), fördelas som anskaffningskostnad till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på 98,60 kr (100 kr−1,40 kr). Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på 3,10 kr (4,50 kr−1,40 kr) per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Inlösenaktierna av serie A anses däremot inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på 0,90 kr (4,50 kr x 0,20) per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en (1) inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på 3,60 kr (4,50 kr−0,90 kr) per inlösenaktie.

Information från Skatteverket

Allmänt råd SKV A 2019:21

Meddelande SKV M 2019:21

 • 1 October: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • 2 October: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • 3 October:  Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 4–15 October: Trading in redemption shares
 • 17 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 22 October: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0012853679
 • SECT AK IL B: SE0012853687

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0011452226
 • SECT AK B: SE0011452234

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0012853653
 • SECT AK B: SE0012853661