1
Oct
2019
to
22
Oct
2019

Share redemption program 2019

The Annual General Meeting 2019 resolved that SEK 4.50 per share be transferred to the shareholders through a share redemption program. No ordinary dividend was proposed.

 • 1 October: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • 2 October: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • 3 October:  Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 4–15 October: Trading in redemption shares
 • 17 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 22 October: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0012853679
 • SECT AK IL B: SE0012853687

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0011452226
 • SECT AK B: SE0011452234

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0012853653
 • SECT AK B: SE0012853661

How to handle Sectra’s redemption share program in your Swedish tax return

In your Swedish tax assessment, a redemption or sale of redemption shares (designated SECT IL A and SECT IL B) is to be declared as a sale of shares on Form K4. The calculation of the acquisition fees for redemption shares can be carried out in one of two ways:

 • According to the general advice issued by the Swedish Tax Agency, which entails that you allot a certain portion of the relevant acquisition fees for the original shares to redemption shares.
 • Alternatively, the standard rule can be applied if the transaction pertains to Class B redemption shares.

For further information, please read: Brochure redemption procedure 2019 (PDF)

Example based on the standard rule

Since the Class B redemption shares are traded for a certain period of time, these can be regarded as listed. However, the class A redemption shares are not regarded as listed and, accordingly, the standard rule cannot be applied to them.

The standard rule entails that the acquisition cost is equal to 20% of the net proceeds for the redeemed or sold redemption shares. This corresponds to an acquisition fee of (4.50 x 0.2 =) SEK 0.90 per redemption share redeemed.

If the payment for a Class B redemption share amounted to SEK 4.50 through sale or redemption, calculation using the standard method would generate a capital gain of (SEK 4.50 – 0.90 =) SEK 3.60.

Sectras årsstämma 2019 beslutade att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslogs.

Information om Sectras inlösenprogram

Tidplan 2019

 • 5 september: Årsstämma
 • 1 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
 • 2 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
 • 3 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
 • 4–15 oktober: Handel i inlösenaktier
 • 17 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 22 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

Deklarationshjälp

Deklaration av Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på (4,50 x 0,2=) 0,90 kronor per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kronor genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60 kronor.

För ytterligare information, läs: Broschyr inlösenprogram 2019