05
Sep
2019
Time:  15:30 - 18:00 CEST

Linköping, Sweden

Annual General Meeting 2019

The Annual General Meeting (AGM) was held on September 5, 2019, 3.30 p.m. CET at Collegium, Teknikringen 7 in Linköping, Sweden. More than 150 shareholders were represented at the AGM. Employees treated the guests to musical entertainment and demonstrated products for a healthier and safer society. Jonas Yngvesson was elected as a new Board member, and the AGM resolved to transfer SEK 4.50 per share to the shareholders through a redemption procedure, find more details below. Thanks to everyone who took part!

The Annual General Meeting (AGM) has resolved that SEK 4.50 per share be distributed to the shareholders through a share redemption program.

Brochure redemption procedure 2019 (PDF)

Time table redemption procedure 2019

 • 5 September: Annual General Meeting
 • 1 October: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • 2 October: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • 3 October:  Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 4–15 October: Trading in redemption shares
 • 17 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 22 October: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

ISIN codes

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0012853679
 • SECT AK IL B: SE0012853687

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0011452226
 • SECT AK B: SE0011452234

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0012853653
 • SECT AK B: SE0012853661

Shareholders wishing to attend the AGM shall be entered in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB by Friday, August 30, 2019, and notify the Company of their intention to participate in the AGM by 4.00 p.m. CET on August 30, 2019.

Shareholders who hold their shares through nominees (Sw. förvaltare) must request a temporary registration of the shares in their own name with Euroclear Sweden AB to be able to participate in the AGM. Shareholders who wish to obtain such registration must contact the nominee regarding this well in advance of August 30, 2019.

Notice of participation in the AGM shall be made:

 • by e-mail to info.investor@sectra.com
 • in writing to the company at Sectra AB (publ), AGM 2016, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden or
 • by telephone on +46 (0) 13 23 52 00.

When giving notice of participation, please state:

 • name
 • personal identity number or corporate registration number
 • address
 • telephone number
 • shareholdings
 • if applicable, the name of any representative or advisor (no more than two)

Shareholders who are represented by proxy should include such proxy together with the notification to participate in the AGM. Registration and proxy forms is available below and will be sent to shareholders who request it.

Notice and documentation

Please see separate tab for the notice, the Nominations committee’s motivated statement and other documentation to be presented at the AGM.

Redemption program 2019

The Board of Directors and the President propose that the AGM resolve that SEK 4.50 per share be distributed to the shareholders through a share redemption program.

See separate tab for time table and further information.

Sectras årsstämma kommer att hållas kl. 15:30 den 5 september 2019 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. De aktieägare som närvarar vid årsstämman är efter stämman välkomna att besöka Sectras kontor på Teknikringen 20 där bolaget bjuder på enklare förtäring och visar sina produkter för ett friskare och tryggare samhälle.

Kallelse och valberedning

Kallelse offentliggjordes den 6 augusti 2019. För kallelse och valberedningens motiverade yttrande över sina förslag, se dokumentation nedan.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och publiceras på denna hemsida. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ställas till styrelsen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta vid årsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 augusti 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast den 30 augusti 2019 kl. 16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 augusti 2019, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid årsstämman.

Anmälan om deltagande kan ske:

 • via e-post info.investor@sectra.com
 • skriftligen till adress Sectra AB, Årsstämma, Teknikringen 20, 583 30 Linköping
 • per telefon 013 – 23 52 00

Vid anmälan ska uppgift lämnas om:

 • aktieägares namn
 • person-/organisationsnummer
 • adress, telefonnummer
 • aktieinnehav
 • i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två)

Sker deltagande med stöd av fullmakt (se formulär nedan) bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformu­lär sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inlösenprogram

Styrelsen och vd föreslår att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslås.

Tidplan 2019:

 • 5 september: Årsstämma
 • 1 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
 • 2 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
 • 3 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
 • 4–15 oktober: Handel i inlösenaktier
 • 17 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 22 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

För ytterligare information, läs broschyren inlösenprogram under dokument nedan.

Dokument